Všeobecné obchodní podmínky Nutriční ambulance platné od 1. 5. 2020

    1.               Úvodní ustanovení

 1. 1. Společnost Ing. Jitka Jirků vydává dle § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
 1. 2. Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami. 

    2.              Smluvní strany

  2. 1. Poskytovatel:               

Ing. Mgr. Jitka Jirků , IČ: 87804107

Kontaktní adresa a sídlo: Kamenný Přívoz 282, Kamenný Přívoz, 252 82

Provozovna: Údolní 1147/106, Praha 4 – Braník

tel.: +420 724 705 839,

(dále jen ,,Poskytovatel“)

2.2 Klient

fyzická nebo právnická osoba, které jsou poskytovány služby v rozsahu

viz odst. 4.

 (dále jen ,,Klient, Klientům, Klient, Klientovi, Klienty“)

    3.              Poskytovatel služeb 

Poskytovatel je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení a poskytovatelem zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení ze dne 27. 4. 2020. Poskytovatel poskytuje služby v provozovně na adrese Údolní 1147/106, Praha 4 – Braník.

    4.              Popis služby (dále jen ,, Služba“ nebo ,, Služby“)

Služba je poskytována na základě smluvního vztahu – ústní nebo písemné dohody o druhu, rozsahu, podmínkách a trvání poskytované Služby. Poskytovatel poskytuje svým Klientům následující služby: 

4.1 Nutriční analýza

Nutriční analýza spočívá v analýze složení těla na bioimpedančním přístroji zn. TANITA. V rámci této analýzy nesmí mít Klient kardiostimulátor a v případě, že jej má, je povinen tuto informaci sdělit Poskytovateli. Případné následky plynoucí ze zamlčení kardiostimulátoru na/v těle Klienta nese Klient a Poskytovatel není vůči Klientovi povinen žádným plněním. V rámci analýzy složení těla je nutné se svléknout do spodního prádla a být na boso. Dále se v celém procesu postupuje dle sdělení Poskytovatele. Klient má nárok v rámci analýzy na vytištění všech důležitých výsledků včetně jejich konzultace ze strany Poskytovatele. Písemné shrnutí výsledků včetně zprávy je na vyžádání Klienta a je za poplatek viz ceník služeb.

4. 2  Nutriční (dietetické) doporučení

Nutriční (dietetické)doporučení svým významem zahrnuje doporučení jak pro zdravé, tak nemocné Klienty vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Tato doporučení jsou odsouhlasena Klientem a na žádost Klienta sepsána do zprávy, která je Klientovi předána proti podpisu o převzetí na druhý originál zprávy případně je zaslán scen zprávy Klientovi mailem. Klient bere na vědomí veškerá doporučení od poskytovatele.

4.3 Vyhodnocení a zpracování individuálního výživového plánu

Klient je na žádost Poskytovatele povinen pravdivě zaznamenat všechny požadované údaje s cílem validního zhodnocení stravy v doporučeném období formou dle vzájemné domluvy. Poskytovatel  dle vzájemné domluvy  připraví individuální stravovací plán ve formě dle vzájemné domluvy. Klient je povinen uvést Poskytovateli veškeré alergie a intolerance, které jsou důležité pro individuální zpracování výživového plánu (jídelníčku).

4. 4 Doporučení produktů

Doporučení produktů svým významem znamená doporučení volně prodejných produktů, čajů, výživových produktů a jiných produktů podporujících dobrý zdravotní stav Klienta nebo doporučení vhodných produktů jako doplněk k dietetickému doporučení pro Klienta.

4. 5 Prodej produktů

Prodej produktů je možný na základě zájmu Klienta a při prodeji je Klientovi vystaven daňový doklad.

4. 6 Masáže

Masáže jsou v případě potřeby a zájmu Klienta prováděny dle rozsahu viz odst. 9 – Masáže.

4. 7 Další komerční služby související s péči o zdraví dle aktuální nabídky Poskytovatele.

    5.                Rozsah poskytovaných služeb

5. 1 Rozsah poskytovaných služeb je realizován dle ceníku viz ceník na:

       www.nutricniambualnce.cz.

5. 2 Služby, které nejsou uvedeny v ceníku mohou být poskytovány pouze po vzájemné domluvě a odsouhlasení obou smluvních stran včetně domluvené ceny.

6. Administrace a organizace poskytování služeb

6. 1 Objednávání služeb je možné uskutečnit pondělí – pátek od 8 – 20 hodin:

 • telefonicky: 724 705 839
 • mailem nebo kontaktním formulářem: info@nutricniambulance.cz

6. 2 Poskytování služeb je realizováno v daném termínu a čase dle oboustranné ústní domluvy mezi Poskytovatelem a Klientem. Klient je povinný v případě, že nebude moci dodržet sjednaný termín včas informovat Poskytovatele minimálně 24 hodin před stanoveným termínem na tel. čísle: 724 705 839

6. 3 S Klientem je při prvním vstupním vyšetření sepsán vstupní dotazník, který obsahuje osobní údaje klienta a stává se součástí karty klienta. Tento dotazník slouží pouze k poskytování služeb specifikovaných v odst. 4 a nesmí být nikomu předán, sdílen, zaslán vyjma Klienta. Na osobní údaje se vztahuje Souhlas se zpracováním osobním údajů, který je nedílnou součástí tzv. karty Klienta.  Karta klienta je vedena v papírové podobě.

7.     Odměna za služby a prodej produktů, forma platby

7. 1 Odměna za služby je specifikovaná v ceníku služeb zveřejněném na www.nutricniambulance.cz.

7. 2  Prodej produktů je realizován prostřednictvím ceny, která je uvedená na produktu případně, že není   na produktu uvedena cena, je cena dána ústní dohodou mezi smluvními stranami o ceně.

7. 3 Platba za poskytované služby a produkty je realizována v hotovosti na místě.

Dle osobní domluvy je platba možná na základě vystavené faktury ze strany Poskytovatele se splatností do 14 dní od vystavení faktury. Platba převodem je možná pouze při osobní domluvě.

8.    Garance služeb

8. 1 Poruší-li Klient povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

8. 2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8. 3  Poskytovatel negarantuje Klientovi vyléčení nemoci nebo případných komplikací nemoci, včetně zlepšení zdravotních potíží, s kterými Klient navštívil ordinaci. Dále Poskytovatel negarantuje Klientovi požadovaný váhový úbytek/přírůstek.

8. 4 Poskytovatel se zavazuje na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí poskytovat služby, které odpovídají současným poznatkům v oblasti medicíny. Dále se Poskytovatel zavazuje efektivně a smysluplně doporučovat takové kroky, které budou podporovat zdravý životní styl.

9. Zpracování osobních údajů

V souvislosti s poskytováním služeb sděluje klient své osobní údaje. Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem „Souhlas se zpracováním osobním údajů“. Dokument je klientům předkládán společně se vstupním dotazníkem před započetím poskytování služeb ze strany Poskytovatele.

10.    Masáže, lymfodrenáž

10. 1 Zdravotní indispozice zákazníka

Klient je povinen před objednáním služby, popřípadě před samotným výkonem služby informovat Poskytovatele o svých zdravotních potížích nebo pouhých pochybnostech o svých zdravotních potíží při níž se služby nesmí provádět nebo není vhodné služby provádět z důvodu vzniku či zhoršení zdravotních komplikací. Poskytovatel doporučuje Klientovi, aby v případě zdravotních potíží, konzultoval svůj zdravotní stav se svým lékařem.

10. 2 Předčasné ukončení masáže případně služby

Masáž, služba může být předčasně ukončena, pokud se u Klienta během masáže objeví příznaky onemocnění, podnapilosti, zdravotní problémy nebo neadekvátní a obtěžující chování.

10. 3 Klasická masáž, Masáž proti celulitidě a formování postavy, ozonoterapie

Klient je před první masáží informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž absolvovat, dává tím jasně najevo svůj souhlas s masáží.

Indikace:

 • stres a psychická únava
 • některé choroby pohybového aparátu
 • vadné držení těla
 • některá chronická onemocnění ( nutná konzultace s lékařem )
 • zácpa
 • před sportem, po sportu
 • ke zlepšení výkonu
 • rekonvalescence po těžkých chorobách

Kontraindikace:

 1. celkové dočasné
 • všechny akutní stavy
 • tři týdny po dobrání antibiotik
 • infekční onemocnění
 • záněty žil
 • těhotné ženy a 6-8 týdnů po porodu
 • psychická a psychiatrická onemocnění v léčbě
 • vliv psychotropních látek např. alkoholu, drog a jiných

2. celkové dočasné

 • celkové trvalé
 • onkologická onemocnění v léčbě
 • poruchy krvácivosti a léky na srážení krve
 • tromboembolické onemocnění
  • onemocnění srdce, ledvin,
  • záněty

Klient je v rámci všech kontraindikací povinen oznámit tyto Poskytovateli a v případě potřeby si zajistit lékařské doporučení, že může masáž absolvovat. V případě, že Klient zatají své kontraindikace Poskytovateli a masáž bude provedena nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za jakékoliv zhoršení zdravotního stavu a případné komplikace vyplývající z daného zhoršení. Poskytovatel není povinen hradit Klientovi žádné hmotné i nehmotné náhrady vyplývající z výše uvedeného.  

10. 4 Lymfodrenáž

Klient je před první masáží informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž absolvovat, dává tím jasně najevo svůj souhlas s masáží.

   Léčebné indikace:

 • zvyšování imunity organismu
 • regenerace
 • zlepšení metabolismu
 • detoxikace
 • žilní a lymfatické otoky vč. otoků dolních končetin
 • drenáž otoků po úrazech
 • prevence a úprava žilní nedostatečnosti
 • akné
 • obezita
 • lipedém (symetrické abnormální ukládání podkožní tukové tkáně v dolní polovině těla od pasu či kyčlí až po kotníky)

Kosmeticko – regenerační indikace:

 • základní péče u všech zeštíhlovacích léčebných metod (neinvazivních i invazivních)
 • počátek redukčních a detoxikačních diet
 • léčba gynoidní obezity (syndrom Y) – zvýšené ukládání tuku v dolní polovině těla
 • zpomalení stárnutí pokožky
 • otoky obličeje, váčky pod očima
 • otoky dolních končetin – nadměrná zátěž nohou (pracovní a sportovní aktivity, dlouhé stání, sezení, cestování
 • prevence pozitivní rodinné anamnézy (celulita, žilní nedostatečnost,varixy)
 • celulita (pomerančová kůže), lipedém (při užívání hormonální antikoncepce)

Kontraindikace:

 1. absolutní
 • zhoubné nádorové onemocnění
 • akutní virové nebo bakteriální onemocnění, horečka
 • akutní cévní onemocnění
 • hnisavé kožní rány
 • glaukom (zelený zákal)
 • patologické těhotenství

2. relativní

 • bolestivá nebo silná menstruace
 • těhotenství do 3 měsíce
 • zvýšená funkce štítné žlázy
 • onemocnění ledvin, jater, srdce
 • astma srdeční, průduškové, chronický zánět průdušek
 • vysoký krevní tlak
 • otoky z onemocnění srdce, jater a ledvin

Klient je v rámci všech kontraindikací povinen oznámit tyto Poskytovateli a v případě potřeby si zajistit lékařské doporučení, že může lymfodrenáž absolvovat. V případě, že Klient zatají své kontraindikace Poskytovateli a lymfodrenáž bude provedena nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za jakékoliv zhoršení zdravotního stavu a případné komplikace vyplývající z daného onemocnění. Poskytovatel není povinen hradit Klientovi žádné hmotné i nehmotné náhrady vyplývající z výše uvedeného.  

11.   Změna všeobecných obchodních podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu VOP. Na klienta se vztahují VOP platné a účinné v době, kdy započne čerpání příslušné služby dle těchto VOP. Na práva a povinnosti těmito VOP neupravená se použijí příslušná ustanovení OZ. Smluvní strany se mohou od VOP odchýlit a sjednat práva a povinnosti odlišně v písemné smlouvě, jejímž obsahem je úprava práv a povinností smluvních stran v oblasti poskytování služeb péče o zdraví.VOP se uveřejňují vyvěšením VOP na webové stránce Poskytovatele.  Se zněním VOP je povinen se Klient seznámit před zahájením služeb. 

12.   Závěrečná ustanovení

12. 1 Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem.

12. 2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2020.