SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍMI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro potřeby Nutriční ambulance na adrese Údolní 1147/106, Praha 4 – Braník

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost Ing. Jitka Jirků , se sídlem­ Kamenný Přívoz 282,252 82 Kamenný Přívoz, IČ 87804107, (dále je „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji klienta( dále jen„ Klient/Klienta/Klientem“).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce “) v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou , zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje Klienta k těmto účelům:

  • realizace smluvního vztahu s Klientem
  • vedení vnitřní evidence Klienta

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail,  státním občanství, další údaje vyplývající pro potřebu vyplnění vstupního dotazníku vč. údajů  o zdravotním stavu a jejich aktualizace.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje Klienta o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu Klienta se správcem:

  • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
  • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy: info@nutricniambulance.cz
  • správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 724 705 839

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté Klientem správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému příjemci (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Klienta do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S poskytnutými údaji osobního charakteru bude nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje Klienta jsou zpracovány v automatizované elektronické formě.

Zároveň je vytvořena tzv. karta klienta, která obsahuje vstupní dotazník Klienta a podepsaný tento souhlas, vše v papírové podobě.

Klient má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Klient má právo, aby se správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Klient má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného Klienta týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém Klientem, má tento Klient právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se Klient domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svým podpisem klient souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.